มรรค8 ตัวอย่างมรรค 8 หนทางสู่การดับทุกข์ กับมรรคในอริยสัจ 4 ต่างกันยังไง

มรรค8 หลักคำสอนในพุทธศาสนา จะเน้นการนำไปปฏิบัติ และใช้ได้จริง เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา เกิดความทุกข์ หลักคำสอนเรื่องอริยสัจ 4 หรือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการจะเป็นหนทาง สมาธิชอบ ทำให้เราสามารถ หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นได้ หนทางสู่การดับทุกข์ ซึ่งในคำสอนประกอบไปด้วยทุกข์

 

สมุทัย นิโรธและ มรรคมีองค์แปดไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น แต่ที่นี้จะมีหลายคนที่กล่าวถึงหลักคำสอนมรรคมีองค์ 8 ว่ามีความแตกต่างกับมรรคในอริยสัจ 4 อย่างไร ซึ่งในความเป็นจริงแล้วหลักคำสอนทั้ง 2 ข้อคือสับเซตของกันและกัน โดยมรรค ก็คือหนทางแห่งการดับทุกข์ หรือข้อปฏิบัติ

 

เพื่อนำไปสู่การดับทุกข์นั่นเอง แต่ทั้งนี้ มรรค8 ก็คือ หนทางปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้ง 8 ประการ หรือที่ถูกเรียกว่า อัฏฐังคิกมรรค หนังออนไลน์

มรรค8

มรรค8 มรรค 8 ภาษาอังกฤษ มรรคมีองค์ 8 คืออะไร มีอะไรบ้าง

ด้วยศาสนาพุทธ มีการเผยแผ่ ไปยังทั่วโลก และเป็นหนึ่ง ในศาสนาสากล ที่คนให้การยอมรับ เป็นอย่างมาก มรรคมีองค์แปดไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น สมาธิชอบ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจ ที่จะมีการแปลหลักคำสอนให้เป็นภาษาอังกฤษ และยังมีวัดไทยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศอีกหลายวัดได้นำหลักธรรมคำสอน หนทางสู่การดับทุกข์ นี้ออกมาใช้ โดยอัฏฐังคิกมรรค ในภาษาอังกฤษคือ The Noble Eightfold Path โดยประกอบด้วย สัมมาสติ

 

1.สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ (Right View)

 

2.สัมมาสังกัปปะ คิดชอบ (Right Thought)

 

3.สัมมาวาจา วาจาชอบ (Right Speech)

 

4.สัมมากัมมันตะ การงานชอบ (Right Action)

 

5.สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ (Right Livelihood)

 

6.สัมมาวายามะ เพียรชอบ (Right Effort)

 

7.สัมมาสติ ระลึกชอบ (Right Mindulness)

 

8.สัมมาสมาธิ สมาธิชอบ (Right Concentration)

 

มรรค8

มรรคมีกี่ประการ อะไรบ้าง มรรค8 ในชีวิตประจําวัน มรรค 8 มีอะไรบ้าง พุทธวจน

กลับมากันที่องค์ประกอบของ มรรค8 กันบ้าง โดยรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้น จะเป็นวิธีที่นำไปสู่การหลุดพ้น หนทางสู่การดับทุกข์ ถือเป็นแนวทาง การดำเนินชีวิตให้กับ บุคคลทุกผู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกาย  เรื่องวาจา หรือแม้แต่ความรู้สึกนึกคิด ว่ากันว่าหลักปฏิบัตินี้ ทำให้จิตใจของคุณ

 

ไม่อ่อนแอและไม่ตก อยู่ในอำนาจ ความอยากต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกัน มันก็ไม่ได้ขึงตึงหรือ สุดโต่งจนทำให้ ผู้ปฏิบัติรู้สึกอึดอัด หรือกล้ำกลืนฝืนทน เหมือนกับพิณ 3 สายที่สายกลาง หนทางสู่การดับทุกข์ ตั้งสายได้อย่างพอดี ไม่หย่อนหรือ ตึงจนเกินไป วัน ออกพรรษา

 

1.สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ หรือมีแนวคิดที่ถูกต้อง ต้องการบ่งบอกว่า คุณมีความรู้ในเรื่อง ของอริยสัจ 4

 

2.สัมมาสังกัปปะ คิดชอบ หมายถึงการควบคุมจิตใจ หรือการวางตัว ไม่ให้มีความพยาบาท หรือมีจิตใจ ที่ไม่เบียดเบียนคนอื่น

 

3.สัมมาวาจา วาจาชอบ กล่าวในสิ่งที่ดี ไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อ หรือพูดจาหยาบคาย อันจะนำมาซึ่ง ความรู้สึกไม่ดีหรือ ความบาดหมางต่อผู้ฟัง

 

4.สัมมากัมมันตะ การงานชอบ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่การพยายาม บังเบียดหรือเบียดเบียน เอาของคนอื่น มาเป็นของตนเอง รวมถึงการ ไม่ประพฤติผิดในกาม

 

5.สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ประกอบอาชีพสุจริต ไม่ใช่มิจฉาชีพ ที่หลอกล่อหลอกลวง เอาของคนอื่น มาเป็นของตัวเอง รวมถึงการหาผลประโยชน์ จากอาชีพ

 

6.สัมมาวายามะ เพียรชอบ ก็คือการปกป้องตัวเอง ในสิ่งที่เป็นอกุศล ทั้งที่ยังไม่เกิด ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว

 

7.สัมมาสติ ระลึกชอบ คือการเรียนรู้ทุกอย่าง และเข้าใจตามหลัก ความเป็นจริง อยู่กับปัจจุบัน จะทำให้คุณไม่หลงผิด หรือไม่ถูกกิเลสครอบงำ

 

8.สัมมาสมาธิ สมาธิชอบ คือการทำจิตใจให้สงบ ทำจิตใจให้เป็นสมาธิแล้ว จะเกิดองค์ความรู้ต่าง ๆ ขึ้นมา

 

สำหรับพุทธวจน ที่พระภิกษุสงฆ์หลายท่าน ได้นำเรื่องของ มรรค มีองค์ 8 มาขยายความนั้น กล่าวไว้ได้น่าสนใจทีเดียว เพราะมีการท้าวความไปถึง สมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำทุกรกิริยา เพื่อทรมานตน แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผล ให้หลุดพ้น แถมยังทำให้เสียสุขภาพ และเสียความสุข สุดท้ายจึงได้

 

ปล่อยวาง และเดินทางสายกลาง และไม่ใช่การกระทำที่สุดโต่ง หนทางสู่การดับทุกข์ ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ การทรมานตน พยายามหาจุดกึ่งกลาง ของชีวิตให้ได้ มรรคมีองค์แปดไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น อยู่อย่างประณีประนอม แล้วจะทำให้ชีวิตของคุณ มีความสุขไม่ว่า จะอยู่ในบทบาทของ สมาชิกครอบครัว บทบาทของพนักงานก็ตาม โกศล 3

มรรค8

มรรค8 มรรคมีองค์แปดไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น ฆราวาส ธรรม 4 อริย วั ฑ ฒิ 5 คืออะไร

สำหรับคำว่าฆราวาส สื่อถึงบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้ครองตัวเป็นภิกษุ หรือนักบวช รวมถึงผู้ของเรือน ดังนั้นฆราวาสธรรม จึงเป็นคุณสมบัติ ของ ผู้ของเรือน ที่ควรมีและ จะนำไปสู่ การประสบความสำเร็จ มรรคมีองค์แปดไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น  ในการดำเนินชีวิต ทางโลก หนทางสู่การดับทุกข์ โดยฆราวาสธรรม 4 ข้อประกอบไปด้วย

 

1.สัจจะ หรือมีความซื่อสัตย์

 

2.ทมะ คือการข่มจิตใจลดละเลิกกิเลส

 

3.ขันติ พยายามอดทนกับ สิ่งรอบกายที่ทำให้เรา รู้สึกไม่พอใจ

 

4.จาคะ หรือการสละสิ่งที่ไม่ควรมี หรือสิ่งที่ทำให้ตนเองเสื่อม

 

พุทธองค์ได้กล่าวเอาไว้ว่า ใครก็ตามที่สามารถ ปฏิบัติตามหลักฆราวาส 4 ประการนี้ได้ จะทำให้คุณ เป็นผู้นำที่ดี และมีแต่คนเกื้อหนุน  เพราะใคร ๆ ก็ยำเกรง ผู้ที่มีสัจจะ ถ้าอดทนได้ หนทางสู่การดับทุกข์ ก็จะกลายเป็นคน ที่ฝ่าฟันทุกอุปสรรค ได้ง่าย และการมีจาคะ เมื่อคุณรู้จักการเสียสละ ก็จะทำให้คนรอบข้างเลื่อมใส

 

มากันที่อารยวัฑฒิธรรม 5 กันบ้าง ซึ่งสีนี้เกี่ยวพันกับ การเป็นสัตบุรุษ หรือผู้ที่เพียบพร้อม บุคคลที่มีคุณธรรม จนนำมาซึ่งการ ได้รับความยกย่อง จากบุคคลรอบข้าง โดยประกอบไปด้วย ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา หากใครก็ตามที่สามารถ ทำตามทั้ง 5 ข้อหรือมีทั้ง 5 ข้อนี้อยู่ในตัว ผู้นั้นจะถือเป็นอารยชน

มรรค8 วิธีจํา มรรค 8 การเจริญ มรรค 8 แบบเข้าใจง่าย

 

สำหรับการเจริญมรรค มรรคมีองค์แปดไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น ก็คือการปฏิบัติ ให้ตนเองพ้น จากความทุกข์ หนทางสู่การดับทุกข์ วิธีการปฏิบัติที่ง่ายที่สุด ก็คือพยายาม ทำตัวให้เป็นกลางเข้าไว้ ไม่สุดโต่ง จนเกินไป ในขณะเดียวกัน ก็ไม่หย่อนยาน หากใครก็ตาม ที่ต้องการจดจำ เอาสิ่งนี้ไปปฏิบัติ วิธีที่ง่ายที่สุด ที่จะทำให้คุณจำได้ ก็คือการหยิบยกสิ่งเหล่านั้น มาทำเป็นเพลงหรือ มาร้องด้วยบทเพลง เช่น เพลงมรรค

 

มีองค์ 8 ที่กล่าวถึงทางสายเดียว ให้คนได้ปฏิบัติตาม หรือถ้าใครจะจดจำให้ขึ้นใจ ก็เพียงท่องจำง่าย ๆ ว่า เห็นชอบ คิดชอบ วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบและสมาธิชอบ สำหรับคำในภาษาบาลีนั้น หากใครที่เข้าใจ หลักภาษาไทยอยู่แล้ว ก็จะสามารถแปลงกลับ ไปเป็นภาษาบาลีได้ง่ายขึ้น

 

แต่ทั้งนี้การที่คุณ จะจดจำสิ่งใดได้นั้น อย่าใช้หลักการจำ แต่ให้ใช้หลักความเข้าใจ เช่นกันอ่านหนังสือ แม้เริ่มต้นจะเรียน ด้วยการท่องจำตัวอักษร แต่สุดท้ายเมื่อนำมาประกอบ กันขึ้นใหม่ก็ไม่ใช่หลักการจำแล้ว แต่ใช้หลักการเข้าใจนั่นเอง

 

ว่ากันว่า มรรค8 ก็เปรียบเสมือนกับ เส้นเชือกที่ฟันกันเป็นเกลียว เป็นเชือกเส้นเดียว ที่ไม่สามารถแยก ออกจากกันได้ ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ  ทาง 8 สายที่แยกทางใครทางมัน แต่สายเชือกเรานั้น หมุนรวมการกลาย เป็นเชือก 1 เส้น นั่นหมายความว่า หากคุณสามารถปฏิบัติ ได้อย่างครบถ้วน จึงจะทำให้คุณหลุดพ้น หนทางสู่การดับทุกข์ จากความทุกข์ ได้อย่างยั่งยืน