วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไหว้พระมหาเจดีย์ ศิลปะผสมผสาน วิจิตรงดงาม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หรือ วัดราชบพิธ

กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของ วัดสวย หลายแห่งที่นอกจากจะมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม น่าไปเยี่ยมชมและศึกษาเป็นอย่างมาก หนึ่งในนั้นก็คือ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสวย กรุงเทพ พระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 นั่นเอง

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หรือ วัดราชบพิธ คือพระรามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2412 ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นวัดประจำพระองค์ โดยมี พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงคหริรักษ์ เป็นแม่กองอำนวยการก่อสร้าง และเนื่องจากเป็นวันที่มีมหาสีมาตั้งที่กำแพงวัดทั้ง 8 ทิศ และเป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง จึงเป็นที่มาของชื่อ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นั่นเอง

ในอดีต พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร และเจ้าจอมมารดาคล้าย แต่ได้มีการซื้อที่ดินตรงนี้มาเพื่อสร้างพระอารามหลวงขึ้นตามโบราณราชประเพณี หลังจากนั้นก็ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จาก วัดโสมนัสราชวรวิหาร มาจำพรรษา และอัญเชิญ พระนิรันตราย มาประดิษฐานภายในวัด

ปัจจุบัน วัดราชบพิธ ยังคงเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญยิ่งของเมืองไทย ที่เป็นทั้งวัดประจำ รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 7 ทั้งที่ประทับขององค์สมเด็จพระสังฆราชถึง 3 พระองค์ รวมถึง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน รวมถึงเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร

สถานที่สำคัญใน วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธ มีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ 88 ตารางวา เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร พระมหาเจดีย์ พระวิหารคต วิหารมุข ศาลาราย ตลอดไปจนถึงสุสานหลวง แต่ที่สังเกตได้คือวัดแห่งนี้ไม่มีหอไตร

ในส่วนของรูปแบบสถาปัตยกรรม วัดราชบพิธมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เข้ากับศิลปะขอมโบราณและตะวันตกอย่างลงตัว ภายใน พระวิหาร และ พระอุโบสถ จะมีโครงสร้างคล้ายกับโบสถ์ทางตะวันตก จะต่างกันตรงที่เพดานพระอุโบสถจะตกแต่งด้วยลายเครือเถาสีทองและมีจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าถึงพุทธประวัติ ในขณะที่ด้านในของพระวิหารจะมีลวดลายเพียงในส่วนของเพดานและกรอบหน้าต่างเท่านั้น ผนังเป็นสีทองไม่มีลวดลาย และเป็นที่ประดิษฐานของ พระประทีปวโรทัย ค่ะ

สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจในวัดราชบพิธคือ พระมหาเจดีย์ ทรงไทยย่อเหลี่ยม ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลายเบญจรงค์ทั้งองค์ ประดิษฐานเป็นเจดีย์องค์ประธานของวัด ยอดปลีพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุถึง 6,018 องค์ เหนือฐานองค์พระเจดีย์มีซุ้มโดบรอบ 14 ซุ้ม หนึ่งในนั้นเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อ พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 11 ของกรุงรัตนโกสินทร์ ตรงกลางองค์พระเจดีย์มีชุกชีประดิษฐาน พระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะลพบุรี 2 องค์ ทำให้พระมหาเจดีย์องค์นี้ดูยิ่งใหญ่ สง่างามท่ามกลางสิ่งก่อสร้างทั้งหมดภายในวัดค่ะ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเครื่อง วัดดัง ขอพรโชคลาภ อ่านเพิ่มเติม : สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ผู้สนับสนุนคลิ๊ก

อ้างอิงจาก : trueid